Geishas Total In White

e: Geishas White Townboy
u: Geishas White like you
Färg: Albino